« Je?tě jednou k modulu zbo?í: export do google nákupy a dal?í změnyModuly v základní ?abloně Prestashop 1.6 »

Upgradovaný modul pro export z Prestashopu do srovnávačů Heureka a Zbo?í

09/19/14 | by Václav Mach [mail] | Categories: Moduly

Před rokem jsem zde publikoval článek Export do zbo?í a Heureka - modul zbo?í snad zase o něco lep?í .   Modul se ujal  a u?ivatelé mi postupně zaslali řadu připomínek. Na jejich základě jsem zpracoval vylep?enou verzi, která je od dne?ního dne ke sta?ení na prestahost.eu.

Nové funkce:  pou?itelnost pro velmi velké eshopy, export dopravy, vlastnosti produktů, optimalizace exportu  jména produktu, mo?nost přidání roz?iřujícího textu do jména produktu.

Vylep?ené funkce: párování heureka kategorií,  varianty produktů, heureka CPC

verze modulu zdarma

placená verze


Funkce navíc v placené verzi:

 • heureka kategorie i pro jednotlivé produkty = přesněj?í párování Heureka
 • export vlastností = zbo?í lze zařadit do filtrů v levém sloupci Heuráka
 • attributy produktů = více exportovaného zbo?í a lep?í fulltext
 • roz?iřující text názvu = lep?í konverze

Pokud jste v posledních 12 měsících  zakoupili placenou verzi modulu, bude Vám zaslána emailem.

 

Podrobněj?í informace a návod

Pou?itelnost pro velké eshopy 

 • xml feed lze vytvořit i pro eshopy s velkým mno?stím zbo?í, desítky tisíc polo?ek nejsou problém
 • nová funkce
 • free i placená verze

Na rozdíl od dřívěj?í verze modulu pro export zbo?í, kdy se celý xml feed tvořil na jedno spu?tění, je nyní mo?nost jej vytvářet postupně.  Kolik produktů se má během jednoho běhu zpracovat je nastavitelné v konfiguraci modulu. 

Pokud máte  do  5000 produktů (v závislosti na výkonu  hostingu), je v?e při starém.  Zadejte ?e se má najednou zpracovat např. 10000 produktů a cron na tvorbu feedu nadále spou?tějte jedenkrát za den.  Je-li produktů příli? mnoho,  bude vhodné feed vytvářet postupně.  Např. pro eshop s 52 000 produkty mám cron nastaven tak aby bě?el určitou hodinu ka?dé tři minuty a při jednom průchodu zpracoval 3000 produktů.

V modulu je o?etřeno ?e nový feed se mů?e začít tvořit nejdříve jednu hodinu po té co byl dokončen předchozí.

Související funkcí která zůstala z předchozí verze je tvorba feedu také ve formátu zip - umo?ňuje srovnávačům sna??í načítání i velkých feedů.

 

Párování Heureka

 • spárování na základě vyplněné heureka kategorie je mo?né   i na úrovni jednotlivých produktů
 • vylep?ená funkce
 • obě verze modulu: Párování na úrovni kategorií, placená verze: Párování na úrovni produktů

Ve star?í verzi modulu bylo spárování dosa?eno tak ?e se v administraci eshopu v detailu  ka?dé  kategorie objevilo nové pole, do kterého bylo potřeba dopsat přesné CATEGORY_FULLNAME podle specifikace .  Nově jsem toté? pole přidal také do zálo?ky Associace v detailu jednotlivých produktů. Pole se ale nepřidá automaticky při instalaci, je jej potřeba spolu s dal?ími povolit v konfiguraci modulu, sekce "Roz?ířené vlastnosti produktů a kategorií".  Platí ?e hodnota "Heureka kategorie" vyplněná u produktu má přednost před hodnotou "Heureka kategorie" vyplněnou u kategorie. Vyplnění ?ádného z polí není povinné, vyu?ijete je zejména tam kde se nemů?ete spoléhat na jiné mo?nosti párování jako je např. kód EAN13

 

Řízení dostupnosti

 • správně vyplněnou dostupností předejdete vyřazení feedu ze srovnávačů
 • funkce nebyla měněna
 • obě verze modulu

Heureka i Zbo?í aktivně kontrolují zda údaje v XML feedu skutečně odpovídají údajům na eshopu a pokud naleznou nesoulad, obchod dočasně vyřadí. Poměrně dobré ře?ení je proto vyplňovat u v?ech produktů text ?Zobrazovaný text, pokud je skladem? (detail produktu, zálo?ka mno?ství). Modul pak lze nastavit aby pou?il číslovku kterou v textu najde. Pochopitelně stále lze pou?ívat i přednastavené defaultní hodnoty dostupnosti.

 

Doprava (feed Heureka)

 • konkurenční výhoda zejména pro produkty kde je doprava zdarma
 • nová funkce
 • obě verze modulu

Ukázat cenu dopravy  mů?e být konkurenční výhoda, zejména v situaci kdy je doprava zdarma. Pro vyu?ití této funkce je potřeba povolit export dopravců v administraci modulu a k jednotlivým dopravcům dopsat jejich zkratky pou?ívané Heurekou

Pokud se tedy dopravce na eshopu jmenuje  "Balík na po?tu", dopí?ete do kolonky v modulu jeho zkratku CESKA_POSTA_NA_POSTU . Dopravci kterým nezadáte zkratky budou z exportu vynecháni,

Vlastnosti produktů (feed Heureka)

 • zbo?í bude dohledatelné pomocí filtrů v levém sloupci katalogu Heureka
 • nová funkce
 • placená verze modulu


Vlastnosti se v administraci Prestashop vytváří v Katalog: Vlastnosti produktů a zadávají v detailu ka?dého produktu v podkartě Vlastnosti. 

Doporučujeme pojmenovat vlastností tak aby souhlasily s tím co Heureka očekává. Prodáváte-li například kabelky, určitě se vyplatí rozkliknout odpovídající sekci  a podívat se na pou?ité vlastnosti v levém sloupci. V eshopu byste pak měli mít například skupinu vlastností pojmenovanou shodně s Heureka ?No?ení?, nikoliv ?Způsob no?ení? s hodnotami ?do ruky? a ?na rameno? nikoliv ?v ruce? a ?přes rameno?.

 

Varianty zbo?í

 • výrazně zlep?í zejména výsledky fulltextového vyhledávání
 • vylep?ená funkce
 • placená verze modulu

Pokud nabízíte tentý? produkt v různých velikostech i barvách, je na eshopu obvykle lep?í nabídnout v?e na jedné stránce, sni?uje se tím riziko ?e zákazník ?zabloudí? a půjde nakupovat jinam. Prestashop umo?ňuje varianty zakládat velmi dobře. Srovnávače (např. Heureka.cz a Zbo?í.cz) s variantami počítají. Modul Zbo?í umí varianty exportovat včetně správných url, po kliknutí na odkaz se otevře produkt přímo v ?ádané variantě. Zvlá?tě u některých typů produktů je export variant velmi důle?itý (oblečení, mobily, apod.). Chcete pochopitelně náv?těvníky na dotazy ?pánská mikina XL červená? i ?pánská mikina S zelená? a ne pouze na jeden z nich.


Kromě fulltextového hledání jsou na Heureka pou?ity i filtry například podle barvy a velikosti. Tam se pou?ívají vlastnosti produktů. Ve va?em eshopu ale budete mít informaci např. o barvě často  skrytou v názvu varianty, nikoliv ve vlastnosti produktu. V takovém případě je potřeba v administraci modulu vyplnit tabulku ?Kombinace zbo?í?. Následující příklad předpokládá ?e pro vytváření kombinací pou?íváte skupiny vlastností s názvem Barva a Velikost a obě skupiny chcete přemapovat do filtrů Heureka:


Název skupiny vlastností v eshopu   Po?adované jméno parametru pro Heureka
Velikost                                                       VELIKOST
Barva                                                            BARVA

 

Optimalizace názvu zbo?í

 • ve srovnávačích budou zobrazeny smysluplné tagy PRODUCT a PRODUCTNAME
 • nová funkce
 • obě verze modulu

Star?í verze modulu sestavovala PRODUCT a PRODUCTNAME z následujících polí produktu v eshopu: název zbo?í, název výrobce,  kód produktu a EAN13. To vedlo k problémům v případě kdy třeba EAN13 ji? byl součástí názvu zbo?í.  V aktuální vezi je mo?né vybrat které z polí mají být pou?ity a v jakém pořadí.  Nastavení provedete v konfiguraci modulu, sekci "Nastavení tagů PRODUCT a PRODUCTNAME

Statický text v názvu zbo?í

 • mů?ete zadat text, který se přidá k názvům v?ech produktů
 • nová funkce
 • obě verze modulu

Srovnávače pou?ívají tag PRODUCT pro přesný název produktu, do tagu PRODUCTNAME pak lze zadat roz?iřující text.  Funkce umo?ňuje zadat roz?iřujíc text který je pro v?echny produkty stejný. To mů?e být v některých případech u?itečné, ale obvykle lépe vyu?ijete dynamický text - viz. dal?í odstavec.

 

Dynamický text v názvu zbo?í

 • mů?ete zadat  roz?iřující text do PRODUCNAME,  odli?ný pro vybrané produkty
 • nová funkce
 • placená verze modulu

Funkci je nejprve potřeba povolit v konfiguraci modulu v sekci "Roz?ířené vlastnosti produktů a kategorií" . Po povolení se v administraci ka?dého produkt objeví nové pole "Text do srovnávačů zbo?í" (podzálo?ka Informace, zcela dole). Nyní mů?ete do srovnávačů exportovat torz?ířené PRODUCTNAME o popisky jako je např. " + nabíječka" nebo "  při odběru 3 kusů doprava zdarma".


Heureka CPC

 • exportuje maximální cenu za proklik
 • vylep?ená funkce
 • vylep?ení se týká pouze  placené verze

Ve free verzi modulu lze cenu CPC zadat do vybraného nevyu?itého  ji? existujícího pole.  Problémy jsou dva - vhodné pole nemusí být volné (je vyu?ito pro původní funkci) a nové verze prestashopu s vylep?enou validací mohou vyplnění vyhlédnutého pole cenou odmítnout. V placené verzi je proto přidáno samostatné pole pro Heureka CPC. Funkci je nejprve potřeba povolit v konfiguraci modulu v sekci "Roz?ířené vlastnosti produktů a kategorií". Po povolení se v administraci ka?dého produkt objeví nové pole "Heureka CPC" (podzálo?ka Informace, zcela dole).

 

 

Permalink

Trackback address for this post

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

Feedback awaiting moderation

This post has 24875 feedbacks awaiting moderation...

Prestashop je eshopové open source ře?ení které a vytlačuji ostatní platformy včetně komerčních. Za svou úspě?nost vděčí zejména maximálnímu zaměření na podporu prodeje, vynikající roz?iřitelnosti v podobě stovek modulů a minimálním nárokům na provoz. Zdarma je nejen Prestashop, ale i řada modulů, cca 120 z nich je přibaleno ji? k základní instalaci.

Contents

XML Feeds

powered by b2evolution